Home > Activities

Activities

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงานวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ และนายอวยพร เรืองศรี รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนการสอน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม S.Thamrongthanyawong อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ ได้พูดคุยหารือในประเด็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารงานภายใน ความร่วมมือกับต่างประเทศ การรับนักศึกษา และอื่นๆ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดีจากท่านคณบดี อาจารย์ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมและดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ อาจารย์ นายแพทย์ ดร.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี …

Read More »